Menú

Ús social centres públics de primària

A l'estiu de l'any 2009, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar el "Reglament d'ús social dels centres d'educació infantil i primària", per regular l'ús social dels espais de les escoles públiques de primària de la ciutat, per a la realització d'activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social.

Tipus d'activitat

Sempre que es tractin d'activitats sense ànim de lucre i que promocionin valors i actituds de caire educatiu, cultural i d'interès social.

No requereixen de tràmit d'autorització prèvia, les activitats extraescolars i complementàries sempre que hagin estat aprovades pel Consell Escolar del Centre, en la seva programació anual.

Organismes municipals responsables

L'Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET) i la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú seran les encarregades de fer complir el present Reglament i conseqüentment, coordinaran l'ús docent dels centres amb el seu ús social. Concretament:

a. Activitats de tipus esportiu: la Regidoria d'Esports és qui té la responsabilitat, durant tot l'any, d'aquestes activitats i la que podrà autoritzar o denegar la seva realització

b. La resta d'activitats que no siguin de caire esportiu:

  • Quan les sol·licituds es facin fora del marc del calendari escolar establert, l'Àrea d'Educació de l'IMET autoritzarà o denegarà els permisos d'utilització. També, en tots els casos, i durant tot l'any, serà qui resolgui les sol·licituds que provinguin dels diferents regidories/departaments de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i organismes municipals.
  • Quan les sol·licituds es facin dins del calendari escolar, l'Àrea d'Educació de l'IMET delega al Consell Escolar de Centre i/o comissió permanent la resolució d'aquestes peticions, que serà l'òrgan que emetrà les denegacions o autoritzacions.

En qualsevol cas, l'Àrea d'Educació es reserva la facultat discrecional de resoldre aquelles sol·licituds que, per qualsevol motiu, no puguin ser ateses pels anteriors òrgans o per existència de discrepància.

L'alcalde, o la persona en qui delegui, tindrà la potestat per decidir sobre allò que no estableixi aquest Reglament.

Contraprestacions

Els preus públics que hauran d'abonar o dipositar els interessats seran els que s'estableixin en l'ordenança vigent.

Quan sigui necessària la presència del conserge el/la sol·licitant de les instal·lacions haurà d'abonar la quantitat corresponent a les despeses de personal resultant del càlcul de les hores extres realitzades. Aquesta necessitat l'haurà de determinar l'organisme municipal que autoritzi l'activitat.

La quantitat total a pagar s'indicarà en el permís d'autorització, així com també el número de c/c on s'haurà d'efectuar l'ingrés. Aquest reglament AUTORITZA a la presidència del Consell Escolar/direcció del centre perquè, de manera expressa, i quan sigui el Consell Escolar de Centre i/o comissió permanent qui atorgui el permís d'utilització, a percebre en nom de l'Ajuntament la quantitat que s'indiqui resultant de l'aplicació de les ordenances municipals.

Com s'ha de sol·licitar?

1. Per sol.licitar l'ús de qualsevol espai dels centres docents d'educació infantil i primària de la ciutat:

2. S'acompanyarà al model de sol·licitud la documentació relativa a la constitució de l'entitat i els seus fins, còpia del DNI del representant o particular i còpia de la pòlissa d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil de l'activitat a realitzar.

3. L'interessat haurà d'entregar l'imprès de sol·licitud abans de la celebració de l'acte previst, com a mínim, amb 30 dies d'antelació per a activitats continuades i 15 dies per a les activitats puntuals.

4. El sol·licitant es compromet a complir els drets i deures especificats en el Reglament de l'ús social dels centres docents públics d'educació infantil i primària de Vilanova i la Geltrú.

Compromisos del sol·licitant

El sol·licitant és coneixedor de la normativa establerta i es compromet al seu compliment.

 

Accés a la tramitació

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord