Menú

Ús social centres públics de primària

A l'estiu de l'any 2009, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar el "Reglament d'ús social dels centres d'educació infantil i primària", per regular l'ús social dels espais de les escoles públiques de primària de la ciutat, per a la realització d'activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social.

Tipus d'activitat

Sempre que es tractin d'activitats sense ànim de lucre i que promocionin valors i actituds de caire educatiu, cultural i d'interès social.

No requereixen de tràmit d'autorització prèvia, les activitats extraescolars i complementàries sempre que hagin estat aprovades pel Consell Escolar del Centre, en la seva programació anual.

Organismes municipals responsables

L'Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET) i la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú seran les encarregades de fer complir el present Reglament i conseqüentment, coordinaran l'ús docent dels centres amb el seu ús social. Concretament:

a. Activitats de tipus esportiu: la Regidoria d'Esports és qui té la responsabilitat, durant tot l'any, d'aquestes activitats i la que podrà autoritzar o denegar la seva realització

b. La resta d'activitats que no siguin de caire esportiu:

  • Quan les sol·licituds es facin fora del marc del calendari escolar establert, l'Àrea d'Educació de l'IMET autoritzarà o denegarà els permisos d'utilització. També, en tots els casos, i durant tot l'any, serà qui resolgui les sol·licituds que provinguin dels diferents regidories/departaments de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i organismes municipals.
  • Quan les sol·licituds es facin dins del calendari escolar, l'Àrea d'Educació de l'IMET delega al Consell Escolar de Centre i/o comissió permanent la resolució d'aquestes peticions, que serà l'òrgan que emetrà les denegacions o autoritzacions.

En qualsevol cas, l'Àrea d'Educació es reserva la facultat discrecional de resoldre aquelles sol·licituds que, per qualsevol motiu, no puguin ser ateses pels anteriors òrgans o per existència de discrepància.

L'alcalde, o la persona en qui delegui, tindrà la potestat per decidir sobre allò que no estableixi aquest Reglament.

Contraprestacions

Els preus públics que hauran d'abonar o dipositar els interessats seran els que s'estableixin en l'ordenança vigent.

Quan sigui necessària la presència del conserge el/la sol·licitant de les instal·lacions haurà d'abonar la quantitat corresponent a les despeses de personal resultant del càlcul de les hores extres realitzades. Aquesta necessitat l'haurà de determinar l'organisme municipal que autoritzi l'activitat.

La quantitat total a pagar s'indicarà en el permís d'autorització, així com també el número de c/c on s'haurà d'efectuar l'ingrés. Aquest reglament AUTORITZA a la presidència del Consell Escolar/direcció del centre perquè, de manera expressa, i quan sigui el Consell Escolar de Centre i/o comissió permanent qui atorgui el permís d'utilització, a percebre en nom de l'Ajuntament la quantitat que s'indiqui resultant de l'aplicació de les ordenances municipals.


Enllaç a la tramitació

Com s'ha de sol·licitar?

Per sol·licitar l'ús de qualsevol espai espai dels centres docents d'educació infantil i primària de la ciutat, s'haurà de presentar el "model específic de sol·licitud" que es podrà recollir a l'Àrea d'Educació  de l'IMET, a la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, o bé als mateixos centres educatius.

Aquest model s'haurà de presentar a:

  • En el cas d'activitats esportives: registre general de l'Ajuntament.
  • En el cas d'activitats no esportives i dins del calendari escolar: al mateix centre educatiu.
  • En el cas d'activitats no esportives i fora del calendari escolar: registre general de l'IMET

S'acompanyarà al model de sol·licitud la documentació relativa a la constitució de l'entitat i els seus fins, còpia del DNI del representant o particular i còpia de la pòlissa d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil de l'activitat a realitzar.

L'interessat haurà d'entregar l'imprès de sol·licitud abans de la celebració de l'acte previst, com a mínim, amb 30 dies d'antelació per a activitats continuades i 15 dies per a les activitats puntuals.

El sol·licitant es compromet a complir els drets i deures especificats en el Reglament de l'ús social dels centres docents públics d'educació infantil i primària de Vilanova i la Geltrú.
Horari i períodes en que es pot sol·licitar aquest ús:

  • Durant els períodes de vacances escolars la disponibilitat horària dels centres serà de tot el dia i es regularà en funció de la demanda que existeixi.
  • Durant la setmana, en aquelles franges horàries que quedin lliures fora de l'horari escolar.
  • Durant els caps de setmana i festius es fixa un horari disponible de 9h a 14h i de 16h a 22h donant prioritat a les activitats extraescolars i complementaries aprovades pel centre.
  • Les activitats entre les 22h i les 8h només s'autoritzaran excepcionalment.

Compromisos del sol·licitant

El sol·licitant és coneixedor de la normativa establerta i es compromet al seu compliment.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord