Menú

Política de privacitat

La present política de protecció de dades regula el tractament que realitza l'IMET de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

L'IMET aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible i amb un llenguatge fàcil d'entendre.

En el transcurs del tractament de les dades, s'informa que aquestes es podran comunicar a altres Administracions Públiques per donar compliment a les obligacions legals.

1.Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu www.imet.cat és:

Institut Municipal d'Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú (IMET)
Carrer Unió, 81, 8, 08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938140440
E-mail: info@imet.cat

2. Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels

diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través del Web de l'IMET compleix amb el Reglament General (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

3. Base jurídica del tractament

La base jurídica del tractament de les dades dependrà de la finalitat prevista, i d'acord amb l'article 6.1 del Reglament europeu, podrà ser:  a) el consentiment exprés i inequívoc donat per la persona usuària, b) per a l'execució d'un contracte, c) en compliment d'una obligació legal, d) en compliment d'una missió realitzada en interès públic o e) interès vital f) interès legítim.

4. Finalitats del tractament de les dades

L'IMET únicament utilitzarà les dades amb les finalitats que se li va informar i va autoritzar, com són les d'atenció, gestió, control i resolució de les consultes i sol·licituds de tràmit o servei prestat per l'IMET.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades:

 • Tractament

   

  Formació professional  i cursos

     Escola d'Aeronàutica

     Orientació professional  Borsa de Treball

   


  Programes i projectes formatius

   


  Bústia de contacte, queixes o suggeriments

 • Per a què farem servir les seves dades

   

  Tractarem la informació per a la gestió de la formació professional i cursos. Les dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi: pràctiques, ajuts, etc


  Tractarem la informació per a la gestió del la formació en l'Escola Aeronàutica. Les dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi: pràctiques, ajuts, etc


  Tractarem la informació per a la gestió del la formació professional i cursos.


  Tractarem la informació per a la gestió de la borsa de treball.  Les dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi: empreses que ofereixin feina, etc.

  Tractarem la informació per a la gestió de programes i projectes propis i de tercers.  Les dades podran ser cedides a tercers que portin a terme el programa i/o projecte formatiu

  Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.

 • Quan de temps conservarem les seves dades

   

  Un cop finalitzi la formació i/o curs no es farà ús de les seves dades. Es  conservaran el temps obligatori d'acord amb el que estableix el Quadre de Classificació de l'IMET i aules  d'avaluació documental de la Generalitat de Catalunya

  Un cop finalitzi la formació i/o curs no es farà ús de les seves dades. Es  conservaran el temps obligatori d'acord amb el que estableix el Quadre de Classificació de l'IMET i aules  d'avaluació documental de la Generalitat de Catalunya

  Les seves dades seran conservades fins a que decideixi finalitzar la prestació servei. En aquest moment les seves dades seran eliminades.

  Les seves dades seran conservades fins a que decideixi finalitzar la prestació servei. En aquest moment les seves dades seran eliminades.


  Les seves dades seran conservades fins a que decideixi finalitzar la prestació servei. En aquest moment les seves dades seran eliminades.


  Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d'això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l'IMET.

Per a més detall dels tractament de dades personals que realitza l'IMET pot consultar el Registre d'Activitats de Tractament al següent enllaç.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L'usuari ens facilita les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l'ús i el tractament que se'n fa. Tota la informació que facilita l'usuari ha de ser veraç. L'usuari és l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l'IMET o a tercers. L'IMET es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

5. Període de conservació

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les què varen ser obtingudes, en l'exercici de les competències i funcions de l'IMET, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstes.

6. Destinataris de les dades

Per tal de prestar correctament el servei es podran proporcionar les dades a entitats que ens prestin serveis (APPs, hostatges web, derivacions de serveis) i aquestes tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”. Aquesta gestió de les seves dades es realitzarà única i exclusivament per garantir la correcta prestació, seguretat i disponibilitat dels serveis que s'ofereixen, garantitzant que aquestes entitats apliquin les mesures de caràcter tècnic, organitzativa i les millors pràctiques de seguretat de la informació. Evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

Fora d'aquesta situació, no es realitza cap comunicació de les seves dades personals a tercers, excepte que siguin requerides per les autoritats públiques competents i/o altres entitats, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

7. Drets i obligacions de les persones afectades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant

les seves dades:

 • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem per portar-les a una altra companyia.
 • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
 • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
 • Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no fem un ús concret de les seves dades.
 • Portabilitat de les dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d'oferir un servei.

Consulti com fer-ho en aquest tràmit.

8.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l'IMET es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades mitjançant instància a la Seu Electrònica o per correu postal a l'atenció del Delegat de Protecció de dades a IMET, Plaça de la Vila, 8 (08800 Vilanova i la Geltrú), indicant com a referència Protecció de dades.                                                                             

9.- Presentació de reclamacions

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) és l'Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l'Administració Pública Catalana, si vostè considera que l'IMET ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apdcat.cat per tal d'interposar una reclamació.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord