Menú

Pressupost i preus públics

Pressupost

Respecte al pressupost, en els estatuts de l'IMET es recull el següent:

"Article 24 Pressupost. L'Organisme Autònom aprovarà anualment un Pressupost, el qual se sotmetrà a l'Ajuntament per a la seva aprovació."

El 12 de desembre de 2022 el Consell Rector de l'IMET va aprovar el pressupost any 2023

El 10 de febrer de 2022 el Consell Rector de l'IMET va aprovar el pressupost any 2022

El 10 de desembre de 2020 el Consell Rector de l'IMET va aprovar el pressupost any 2021

El 5 de novembre de 2019 el Consell Rector de l'IMET va aprovar el pressupost any 2020.

El pressupost any 2019 finalment va ser el prorrogat de l'any 2018.

El 27 de febrer de 2018 el Consell Rector de l'IMET va aprovar el pressupost any 2018.

El 9 de febrer de 2017 el Consell Rector de l'IMET va aprovar el pressupost any 2017.

El 11 de febrer de 2016 el Consell Rector de l'IMET va aprovar el pressupost any 2016.

El 26 de febrer de 2015 el Consell Rector de l'IMET va aprovar el pressupost any 2015.

El 20 de març de 2014 el Consell Rector de l'IMET va aprovar el pressupost any 2014.

El 10 de gener de 2013 el Consell Rector de l'IMET va aprovar el pressupost any 2013.

Igualment podeu consultar l'històric de pressupostos al web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Preus públics

L'Ordenança fiscal sobre preus públics diu:

"Article 1r. L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel capítol VI del títol I del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i altres normes concordants sobre hisendes locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d'abril, i en allò que no preveuen els textos anteriors, són d'aplicació les previsions d'aquesta Ordenança.

Article 2n. Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries a que es refereix l'article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals....

Disposició Final.

Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses."

RESUM PREUS PÚBLICS (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - Ordenances fiscals 2021)

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord