Menú

Presentació a les proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Presentació  de la sol·licitud per formar part d’un procés de selecció de personal en l’administració pública local, per part d’un ciutadà/ana.


Podeu consultar la informació sobre les convocatòries en curs i passades  en aquest enllaç.

Preu: Segons taxa

Termini de la sol·licitud

Aquell establert en la convocatòria específica

Com es pot tramitar:
En línia a STA

S'ha de generar i pagar una autoliquidació com a pas previ a la tramitació

No requereix identificació digital


Cal emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació requerida, així com el justificant de la transferència bancària.

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

A les oficines indicades, si no es disposa d'accés a internet

 

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938143900/ 010 Preu trucada del 010: 0,15 € per a l'establiment de trucada i 0,18 € per minut

Requeriments

Els establerts a les Bases Generals i a la convocatòria específica.

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit, o un/a representant degudament autoritzat/da.

Procediment

Quan els indiquin, caldrà presentar la sol·licitud, amb l'autoliquidació corresponent a les taxes, la documentació requerida i la corresponents als mèrits al·legats.

L'autoliquidació corresponent a les taxes s'ha de fer a través d'aquest enllaç.

Es poden presentar al Registre General de l’Ajuntament a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, en línia, a les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu certificat administratiu) o per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les Administracions Publiques. En les dues últimes modalitats, caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud segellada per l’organisme receptor, dins el termini establert, a l’adreça electrònica personal@vilanova.cat.

 

Documentació necessària

Cal presentar:

  • Document al·legació i càlcul de mèrits. Les persones que resultin seleccionades hauran de presentar els documents originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini de 10 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de selecció o en el termini que s'especifiqui en la convocatòria. En el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels mèrits en el termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits del/la candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre de puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de selecció.
  • Curriculum vitae
  • Rebut del pagament dels drets d’examen. (Exempció de pagament per l’acreditació d’una discapacitat igual o superior al 33% i bonificació del 50% de la taxa a les persones que acreditin la condició d’aturats degudament inscrits en el Servei d’Ocupació).
  • El pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: ES2821000024990200725822 , o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, amb targeta de crèdit.

La persona que resulti seleccionada haurà de presentar els  originals dels documents en el termini que s'estableixi en la convocatòria, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de selecció. En cas que no es presenti aquesta documentació en el termini establert o que no sigui correcta la documentació acreditativa presentada, el/l’aspirant quedarà exclòs/a del procés de selecció i es cridarà al/l' aspirant següent, per ordre de puntuació.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Treball
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració